KNM-GS-172 Sprzedaż 4758.00 m2 Bielsko-Biała, Cygański Las

Na sprzedaż

: 3 990 000 PLN
m2: 839 PLN
Czy oferta kompletna?Tak
Ukształtowanie działkipłaska
Kształt działkiprostokąt
Zagospodarowanie działkiZagospodarowana
Ogrodzenie działkisiatka
Data edycji2021-11-25 00:00:00
Data modyfikacji listing2021-11-25 00:00:00
DostawcaGalactica
Opiekunowie
Wirtualna wizyta link
Wysokość pomieszczeń0
Dokumenty
NA SPRZEDAŻ

Działki budowlane o łącznej pow.4758 m2 zabudowane, objęte MPZP  , położone w Bielsku-Białej w Olszówce Dolnej. Teren w całości uzbrojony :prąd, woda, gaz i kanalizacja miejska.

MN-10 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług Dla jednostek wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami MN-01 do MN-13 ustala się: 1. Przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolno stojąca: 1) możliwość lokalizacji obiektów i urządzeń związanych z infrastruktura techniczna, w tym ulic wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych, 2) dopuszczenie lokalizacji usług nieuciążliwych, 3) możliwość lokalizacji zabudowy bliźniaczej, 4) zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej i grupowej, 5) możliwość lokalizacji garaży i budynków gospodarczych, wbudowanych lub wolno stojących. 2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 1) wysokość zabudowy - max 10 m, 2) powierzchnia zabudowy - max. 20% powierzchni działki przeznaczonej do zabudowy, 3) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki, 4) dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia połaci 30o - 45o w zakresie głównych połaci; dla przybudówek, zadaszeń tarasów, nad wejściami itp. dopuszcza się nachylenie połaci mniejsze ni_ 30o. pod warunkiem utrzymania całości budynku w stylu regionu, 5) maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy odległa minimum 6 m od krawędzi jezdni ulic dojazdowych, 10 m od ulic lokalnych i zbiorczej, oraz 4 m od linii rozgraniczających ciągów pieszo-jezdnych i zjazdów indywidualnych, 6) zakaz dalszego zbliżania budynków w kierunku krawędzi jezdni dla działek zabudowanych budynkami zlokalizowanymi w odległości mniejszej niż 6 m od krawędzi jezdni ulic dojazdowych, lokalnych i zbiorczej i zakaz zbliżania budynków w kierunku linii rozgraniczających dla działek zabudowanych budynkami zlokalizowanymi w odległości mniejszej niż 4m od linii rozgraniczających ciągów pieszo- jezdnych i zjazdów indywidualnych. 7) dla zabudowy gospodarczej i garaży wysokość zabudowy - max 5 m, 3. Pozostałe ograniczenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale II A.

 CENA: 3 990 000 PLN
Artur Meres tel: +48 601 508 428 e-mail:biuro@koronabeskidy.pl
GRażyna Meres tel: +48 607 691 166 e-mail:biuro@koronabeskidy.pl
dołącz do nas